Vanaf een bestelling van
€ 200,- gratis verzending

Nieuws

Catalogus

Home › Inloggen

Mijn account

Stap 1: Inloggen / Nieuw account

Nieuwe klant

Checkout opties:

Als je een account aanmaakt kun je in de toekomst sneller bestellen doordat je bestelgegevens onthouden zullen worden.

Bestaande klant

Ik heb al een account

Wachtwoord vergeten?
Stap 2: Account en gegevens
Factuurgegevens
Aflevergegevens
Anders dan factuurgegevens.

Account aanmaken

Wachtwoord voorbeeld : Fw754wtGPk
Ik ga akkoord met de accountvoorwaarden *

Account voorwaarden website en de WEBSHOP
Deze algemene voorwaarden ("Account voorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website en de webshop door de Accounthouder.

De Website en de webshop zijn gratis bemiddelingsdiensten die erop zijn gericht om de Accounthouder in staat te stellen om Bestellingen te plaatsen bij de aangesloten Ondernemer(s) van zijn keuze. De Website wordt aangeboden door Kleinhesselink bv, gevestigd te Ruurlo, aan de Tolhutterweg 24 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09177546.

Telkens wanneer de Accounthouder een Bestelling plaatst via de Website of de webshop, komt tussen hem en de aangesloten Ondernemer(s) van zijn keuze een (koop)overeenkomst tot stand. Op deze (koop)overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Eventuele algemene voorwaarden van de Accounthouder worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Waar definities of begrippen in het meervoud respectievelijk enkelvoud zijn opgenomen omvatten zij ook het enkelvoud respectievelijk meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dan wel uit de context anders blijkt.

Deze introductie maakt onlosmakelijk deel uit van de bepalingen in deze Account voorwaarden.

Inhoudsopgave
Definities
Account
Persoons- en Accountgegevens
Juistheid informatie
Intellectuele eigendomsrechten
Service van Kleinhesselink bv en beperking van aansprakelijkheid
Wijzigingen
Geschillen

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verst aan onder:

Account: het persoonlijke gebruikersaccount met persoonlijke login-gegevens waarmee de houder van het Account bestellingen kan plaatsen via de Website en de Webshop.
Accountgegevens: De gegevens die de Accounthouder dient in te vullen via de Website of de Webshop om een Account te kunnen aanmaken, waaronder zijn persoonsgegevens, gegevens met betrekking tot de het gebruik van de Website door de Accounthouder, de door hem geplaatste Bestellingen en zijn Inloggegevens.
Accounthouder: De houder van een Account.
Webshop
Bestellingen: De handelingen die de Accounthouder verricht met het oog op het selecteren en aanschaffen van producten en diensten bij de door hem geselecteerde Ondernemer via de Website of de webshop. Voorbeelden van dergelijke handelingen zijn: het bekijken van het aanbod en het plaatsen van artikelen in het 'winkelwagentje'.
Inloggegevens: De persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord van de houder van een Account.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met gebruikmaking van de Website of de webshop boodschappen bestelt.
Ondernemer de natuurlijke of rechtspersoon, zijnde een eenmanszaak, zelfstandig ondernemer producten en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt.
Website: www.kleinhesselink.com die door Kleinhesselink bv wordt aangeboden en waarop de Consument bestellingen kan plaatsen bij een Ondernemer.

2. Account
2.1 Voordat een Accounthouder een bestelling kan plaatsen via de Website of de Webshop moet de Accounthouder eenmalig een Account aanmaken. Voor het aanmaken van een Account moet de Accounthouder minimaal de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt.

2.2 Om een Account aan te maken moet de Accounthouder Accountgegevens invullen. De Account-houder kan zijn Accountgegevens te allen tijde wijzigen via zijn persoonlijke Account-instellingen.

2.3 De Accountgegevens worden centraal opgeslagen en beveiligd op de server(s).

2.4 Het aanmaken, gebruiken, wijzigen of verwijderen van de Account is gratis. De houder van een Account die zijn of haar Account wil laten verwijderen, kan hiertoe contact opnemen met Kleinhesselink bv 0573-461555 of het contactformulier raadplegen via www.kleinhesselink.com

2.5 Om bestellingen te kunnen plaatsen moet de Accounthouder inloggen op de Website of de Websghop met zijn Inloggegevens en een Ondernemer selecteren. De geselecteerde Ondernemer verkrijgt van Kleinhesselink bv enkel de gegevens die de Ondernemer nodig heeft om de bestelling van de Consument te verwerken. De Ondernemer verkrijgt geen (toegang tot) gegevens die niet nodig zijn voor het verwerken van een bestelling van de Consument van de betreffende Ondernemer.

3. Persoons- en Accountgegevens
3.1 Kleinhesselink bv is verantwoordelijk voor het beheer van de Accountgegevens en verstrekt deze uitsluitend aan anderen voor zover dat nodig is voor: (i) het verwerken van Bestellingen, (ii) het voldoen aan een wettelijke plicht of een instructie van een gerechtelijke instantie of toezichthouder of (iii) het voldoen aan een verzoek of instructie van de Accounthouder.

3.2 De bezoeker van de Website of de Webshop kan te allen tijde, waaronder bij het aanmaken van een Account, aangeven Kleinhesselink bv nieuwsbrieven te willen ontvangen. De bezoeker kan zijn keuze om Kleinhesselink bv nieuwsbrieven al dan niet te willen ontvangen op ieder moment wijzigingen door dit aan te geven binnen zijn profiel op www.kleinhesselink.com of zich af te melden in de nieuwsbrief.

3.3 De Accountgegevens zijn strikt persoonlijk. De Accounthouder dient Inloggegevens te kiezen die uitsluitend worden gebruikt voor de Website en de Webshop, en de Inloggegevens uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en alleen op de eigen computer, tablet en/of de eigen telefoon op te slaan.

3.4 Kleinhesselink bv zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen en te beveiligen.

3.5 Kleinhesselink bv stelt het op prijs als de Accounthouder die een zwakke plek in de beveiliging opmerkt, deze meldt aan Kleinhesselink bv. Correcte meldingen worden zo spoedig mogelijk door Kleinhesselink bv onderzocht en (indien mogelijk) opgelost.

4. Juistheid informatie
4.1 De informatie op de Website en de Webshop wordt met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Het kan echter voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, verpakking, allergenenvermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In zulke gevallen gelden de weergegeven kenmerken die op de verpakking van het product zelf vermeld staan en de prijs op de bon die de Consument bij het in ontvangst nemen van de bestelling ontvangt. Aan het aanbod op de Website en de Webshop kan de Accounthouder van de Website geen rechten ontlenen.

4.2 Kleinhesselink bv stelt het op prijs als de Accounthouder die fouten ontdekt op de Website of de Webshop deze meldt aan Kleinhesselink bv via telefoonnummer 0573-461555 of het contactformulier raadplegen via www.kleinhesselink.com

4.3 De Website of de Webshop kan links bevatten naar de websites van derden. De Ondernemer noch Kleinhesselink bv staat in voor de inhoud en het functioneren van dergelijke websites van derden.

5. Intellectuele eigendomsrechten
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Webshop, waaronder de teksten, beelden, geluiden en programmatuur, berusten bij Kleinhesselink bv, de Ondernemer en/of bij diegene van wie Kleinhesselink bv de Ondernemer een licentie heeft verkregen. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende de op de Website vermelde informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk huishoudelijk gebruik.

5.2 Indien de Accounthouder materiaal instuurt ter publicatie, bijvoorbeeld een tip of recept, behoudt de Accounthouder het auteursrecht en verleent de Accounthouder, door het insturen van het materiaal, aan Kleinhesselink bv en aan de Ondernemer een onbeperkt gebruiksrecht om dat materiaal te publiceren, zowel in hardcopy als in elektronische vorm, en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden, zonder dat daarvoor een vergoeding aan de Accounthouder verschuldigd is. Dit geldt niet voor eventuele klachten en informatie waarvan de Consument heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is. De Accounthouder zal alleen materiaal inzenden indien hij de intellectuele eigendomsrechten op het materiaal heeft en/of van de rechthebbende(n) toestemming heeft verkregen voor het inzenden van het materiaal. De Accounthouder vrijwaart Kleinhesselink bv jegens aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten.

6. Service van Kleinhesselink bv en beperking van aansprakelijkheid
6.1 De mogelijkheid om gebruik te maken van de Website en de Webshop en Bestellingen te plaatsen is een (gratis) service van Kleinhesselink bv aan de Accounthouder, geen recht. Aan deze service van Kleinhesselink bv (en de inhoud van de Website) kunnen geen rechten worden ontleend.

6.2 Het kan voorkomen dat de service van Kleinhesselink bv niet geheel functioneert en Kleinhesselink bv spant zich in, maar heeft niet de verplichting om ervoor te zorgen dat de Website en de Webshop foutloos functioneren en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of de Webshop of delen daarvan te allen tijde kan worden verkregen.

6.3 Kleinhesselink bv is niet aansprakelijkheid voor schade die de Accounthouder lijdt als gevolg van fouten in Bestellingen, de onmogelijkheid om Bestellingen te plaatsen en / of het anderszins niet of niet correct functioneren van de Website of de Webshop, behoudens voor zover die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kleinhesselink bv of haar direct leidinggevend personeel.

6.4 Indien aan Kleinhesselink bv geen beroep toekomt op de hiervoor onder 6.2 bedoelde uitsluiting van aansprakelijkheid is haar totale aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de Bestelling(en) die aanleiding zijn voor de aansprakelijkheid. Indien dat bedrag niet concreet is vast te stellen is de aansprakelijkheid van Kleinhesselink bv beperkt tot een bedrag van € 150,-.

7. Wijzigingen
7.1 Deze Account voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De Accounthouder wordt aangeraden deze Account voorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen.

8. Geschillen
8.1 Op deze Account voorwaarden en daaruit voortvloeiende geschillen tussen de Ondernemer en de Accounthouder en/of de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 De rechtbank Midden-Nederland is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website en deze Account voorwaarden.

 

*= Verplicht veld
Deel deze pagina: