Vanaf een bestelling van
€ 200,- gratis verzending

Nieuws

Catalogus

HomeAlgemeen › Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden kleinhesselink bv
INHOUDSOPGAVE
Artikel 1 – Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 2 – Aanbiedingen / offertes
Artikel 3 – Prijs
Artikel 4 – Betaling
Artikel 5 – Levering
Artikel 6 – Garanties afnemer
Artikel 7 – Risico-overgang
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Artikel 9 – Software & dataopslag
Artikel 10 – Vrijwaring
Artikel 11 – Overmacht & onvoorziene omstandigheden
Artikel 12 – Retentierecht
Artikel 13 – Ontbinding
Artikel 14 – Industriële en intellectuele eigendom
Artikel 15 – Overdracht
Artikel 16 – Privacy
Artikel 17 – Wijzigingen / aanvullingen
Artikel 18 – Geschillen & toepasselijk recht
Artikel 1 – Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities:
- Webshop kleinhesselink bv
gevestigd aan de tolhutterweg 24, 7261KT te Ruurlo telnr. 0573-461555
- Contractspartij: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening
van zijn beroep of bedrijf.
- Afnemer: elke contractspartij die tot Webshop kleinhesselink bv in een contractuele relatie
staat uit hoofde van een met Webshop kleinhesselink bv gesloten koopovereenkomst, alsmede
elke contractspartij die met Webshop kleinhesselink bv een andersoortige overeenkomst wenst
aan te gaan.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Webshop kleinhesselink bv gedane
aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met
een afnemer. Voor zover afnemer (tevens) andere producten of diensten bestelt waarop
bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze eveneens op de
overeenkomst tussen afnemer en Webshop kleinhesselink bv van toepassing verklaard.
3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en
overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of
bedrijf.
4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk door Webshop kleinhesselink bv en de afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts
ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
5. Indien de afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met Webshop
kleinhesselink bv van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene
voorwaarden door Webshop kleinhesselink bv niet aanvaard en prevaleren de algemene
voorwaarden van Webshop kleinhesselink bv, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders
overeengekomen.
6. De algemene voorwaarden zijn steeds te raadplegen
via de website en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload worden.
7. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten
behoeve van Webshop kleinhesselink bv wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van
door Webshop kleinhesselink bv ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2 – Aanbiedingen / offertes
1. Alle aanbiedingen/offertes van Webshop kleinhesselink bv zijn vrijblijvend en kunnen door haar
steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
Aanbiedingen/offertes kunnen door Webshop kleinhesselink bv tevens binnen zeven kalenderdagen
na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen
geen overeenkomst tot stand is gekomen.
2. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook
begrepen een aanvaarding per telefax of langs elektronische weg). Webshop kleinhesselink bv is
niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou
zijn gedaan. Indien de afnemer op de website van Webshop kleinhesselink bv een bestelling plaatst,
dan is deze bestelling op het moment dat de afnemer op de knop ‘Zet op bestellijst’ drukt of
een bestelbevestiging per e-mail ontvangt, definitief. Op het moment dat de afnemer van
Webshop kleinhesselink bv een bevestiging per email ontvangt, komt een bindende overeenkomst
tussen partijen tot stand.
3. In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders,
websites van derden etc. opgenomen gegevens zijn voor Webshop kleinhesselink bv nimmer
bindend.
Artikel 3 – Prijs
1. Alle door Webshop kleinhesselink bv gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het
uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Webshop kleinhesselink bv
aangegeven prijzen altijd inclusief BTW en exclusief verzend - , porto - en verpakkingskosten.
3. Webshop kleinhesselink bv is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet
geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen
in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten,
valutawisselkoersen e.d.
4. Webshop kleinhesselink bv is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een
wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
Artikel 4 – Betaling
1. Webshop kleinhesselink bv is te allen tijde gerechtigd van afnemer zekerheid te verlangen voor de
juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Webshop kleinhesselink bv
afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met
betreffende afnemer.
3. Webshop kleinhesselink bv is tevens gerechtigd de kosten van overeengekomen meerwerk als
bedoeld in artikel 2 van deze Leveringsvoorwaarden te berekenen en daarvoor facturen uit te
brengen.
4. De betalingsconditie bedraagt netto à contant binnen veertien dagen na factuurdatum.
5. Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is afnemer van
rechtswege in verzuim en is deze - zonder dat een ingebrekestelling is vereist - vanaf de
factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog
openstaande bedrag met een minimum van € 50,- onverminderd de aan Webshop kleinhesselink bv
verder toekomende rechten.
6. In geval van betalingsverzuim komen alle gerechtelijke kosten, alsmede de
buitengerechtelijke incassokosten, die door Webshop kleinhesselink bv worden gemaakt teneinde
nakoming van de verplichting van afnemer te bewerkstelligen, ten laste van afnemer. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde
rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.
7. In geval van betalingsverzuim is Webshop kleinhesselink bv gerechtigd om de uitvoering van de
overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te
ontbinden.
8. Alle betalingen moeten geschieden op een door Webshop kleinhesselink bv aan te wijzen
bankrekeningnummer in Nederland.
9. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente
en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt
afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10. Verrekening door afnemer is niet toegestaan, tenzij Webshop kleinhesselink bv de tegenvordering
gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.
11. Het doen van betalingen van afnemer aan Webshop kleinhesselink bv op elektronische wijze,
waaronder via het Internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de afnemer.
Webshop kleinhesselink bv is niet aansprakelijk voor schade van afnemer verband houdend of het
resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het Internet of door middel van
creditcards. Het verschaffen van creditcardgegevens door afnemer aan Webshop kleinhesselink bv
via het Internet of anderszins is voor eigen risico van Afnemer.
12. Webshop kleinhesselink bv behoudt het recht om bij nieuw aangemelde bedrijven een aanbetaling
van 50 tot 100% te hanteren.
Artikel 5 – Levering
1. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen - behoudens andersluidende schriftelijke
regeling - de feitelijke of de door afnemer bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van
afnemer c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.
2. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten
worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden,
doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
3. Afnemer dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de
verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
4. Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de
overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of Webshop kleinhesselink bv niet
binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.
5. Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van
de betreffende diensten schriftelijk aan Webshop kleinhesselink bv te worden gemeld.
6. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk een
maanden na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld.
7. Indien de gekochte producten op voorraad zijn in ons magazijn te ruurlo zullen deze
uitgeleverd worden binnen 1 tot 3 werkdagen afhankelijk van het type transport. Wanneer
producten niet op voorraad zijn zal Webshop kleinhesselink bv de afnemer op de hoogte stellen van
de verwachte levertermijn.
8. gekochte producten kunnen mist op voorraad ook afgehaald worden na dat is meegedeeld dat de orde klaar ligt.
Artikel 6 – Garanties afnemer
1. Afnemer verplicht zich Webshop kleinhesselink bv in staat te stellen de aflevering te kunnen
verrichten.
2. Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat:
a. aan Webshop kleinhesselink bv de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke
medewerking wordt verleend
b. de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen
c. de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van
08.00 – 17.00 uur kunnen plaatsvinden.
3. Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch
aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat afnemer een van de hierboven
in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn
geweigerd. Vanaf dit moment is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe
nadere ingebrekestelling door Webshop kleinhesselink bv vereist is. De dag waarop weigering van
afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q.
diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de afnemer, conform artikel 8.
4. Onverminderd de verplichting tot betaling is afnemer in het in lid 3 bedoelde geval gehouden
tot het vergoeden van door Webshop kleinhesselink bv ten gevolge van de weigering geleden
schade; waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten
worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.
Artikel 7 – Risico-overgang
1. Ongeacht hetgeen tussen Webshop kleinhesselink bv en afnemer omtrent kosten van vervoer en
assurantie is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van Webshop kleinhesselink bv tot op
het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van de door afnemer
ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten
en/of paklijsten of door feitelijke levering.
2. Zodra de zaken conform het onder lid 1 bepaalde in de feitelijke beschikkingsmacht van
afnemer of de door afnemer ingeschakelde derde(n)is overgegaan, is afnemer verplicht deze
zaken afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, tenietgaan e.d.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
1. Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar
verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere Partij haar deswege in gebreke stellen,
tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk
geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk
geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog
haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De
aansprakelijkheid van Webshop kleinhesselink bv tegenover afnemer voor directe schade in geval
van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de
betreffende zaken c.q. diensten, zulks evenwel tot maximaal een bedrag van € 50.000,-.
2. De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien Webshop kleinhesselink bv door afnemer uit
andere hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij
aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien
die andere partij de overeenkomst heeft ontbonden
b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor
zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze
Leveringsvoorwaarden; redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade
voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
4. Webshop kleinhesselink bv is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle
schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
5. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van
bestuurders en leidinggevenden van Webshop kleinhesselink bv.
6. Webshop kleinhesselink bv is nimmer aansprakelijk ter zake van de door afnemer aan Webshop
kleinhesselink bv in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. Afnemer
verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.
7. Onverminderd het bovenstaande is Webshop kleinhesselink bv niet aansprakelijk indien de schade
is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de afnemer.
Artikel 9 – Software & dataopslag
1. Bij de koop van een softwareproduct verkrijgt afnemer een gegevensdrager (cd-rom, etc.), de
bijbehorende documentatie (indien aanwezig), alsmede een gebruikerslicentie conform de
licentievoorwaarden van de fabrikant.
2. Afnemer verklaart zich door middel van het eerste gebruik van de software automatisch
akkoord met de betreffende licentievoorwaarden. Het intellectueel eigendom van het
product blijft bij de licentiegever. Alle rechten op de door Webshop kleinhesselink bv genoemde en
gebruikte productaanduidingen, merken, logo’s etc., behoren toe aan de respectievelijke
houders van deze rechten. Bij het gebruik van de producten dient afnemer alle rechten van
derden te respecteren.
3. Installatie van nieuwe software alsmede het veranderen van reeds geïnstalleerde software
houden het risico in van dataverlies. Afnemer dient maatregelen te nemen teneinde
dataverlies te voorkomen. Voor schade als gevolg van de installatie van nieuwe software is
Webshop kleinhesselink bv niet aansprakelijk.
4. Webshop kleinhesselink bv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies van data op bij
Webshop kleinhesselink bv gekochte opslagmedia, behoudens in geval van door afnemer
aangetoonde opzet of grove schuld van Webshop kleinhesselink bv.
Artikel 10 – Vrijwaring
1. Afnemer vrijwaart Webshop kleinhesselink bv voor zover de wet dit toelaat, ter zake van
aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de
uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door Webshop kleinhesselink bv of door
haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of
toegebracht. Daarnaast vrijwaart afnemer Webshop kleinhesselink bv, voor zover de wet dit
toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten van deze derden.
2. Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven bedoelde
risico's.
3. Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.
Artikel 11 – Overmacht & onvoorziene omstandigheden
1. Indien nakoming zijdens Webshop kleinhesselink bv of afname zijdens Afnemer door overmacht
langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere
rechten – bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge
de overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato
afgerekend.
2. Onder overmacht van Webshop kleinhesselink bv wordt in ieder geval verstaan: de omstandigheid
dat Webshop kleinhesselink bv een prestatie (waaronder een prestatie van afnemer) die van belang
is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk
geleverd krijgt; stakingen; storingen in het verkeer; overheidsmaatregelen die Webshop
kleinhesselink bv verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen; relletjes,
oproer, oorlog; extreme weersomstandigheden; brand; in- , uit- en/of doorvoerverboden.
3. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat afnemer
naar redelijkheid en billijkheid nakoming van Webshop kleinhesselink bv niet mag verwachten, kan
de rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
ontbinden.
Artikel 12 – Retentierecht
Webshop kleinhesselink bv is bevoegd om alle zaken die Webshop kleinhesselink bv van afnemer onder
zich heeft, onder zich te houden totdat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Webshop
kleinhesselink bv waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft
voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de macht van Webshop kleinhesselink bv dan is
Webshop kleinhesselink bv gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.
Artikel 13 – Ontbinding
1. Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder
toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke
tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:
a. wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk
verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard
b. wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd
c. wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen
d. wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt
gelegd
e. wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van
de overeenkomst niet gevergd kan worden.
2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe,
indien de andere Partij - na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de
overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Webshop kleinhesselink bv op de
afnemeronmiddellijk opeisbaar. Indien Webshop kleinhesselink bv de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Webshop kleinhesselink bv behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 14 – Industriële en intellectuele eigendom
1. Webshop kleinhesselink bv garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk
maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of
intellectuele eigendom van derden.
2. Indien niettemin door Webshop kleinhesselink bv moet worden erkend of door een Nederlandse
rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt
vastgesteld, dat enig door Webshop kleinhesselink bv geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten
van derden als hier bedoeld, zal Webshop kleinhesselink bv de betrokken zaak terugnemen tegen
terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten
afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
3. Afnemer verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij
Webshop kleinhesselink bv niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als
hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, als gevolg waarvan Webshop kleinhesselink bv ook
niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.
Artikel 15 – Overdracht
Het is afnemer niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Webshop
kleinhesselink bv te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de
overeenkomst, aan derden over te dragen.
Artikel 16 – Privacy
1. Webshop kleinhesselink bv behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de
geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. Alle door afnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend door Webshop kleinhesselink bv gebruikt
indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige
bepalingen, waaronder deze algemene voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van
Webshop kleinhesselink bv noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit
voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.
Artikel 17 – Wijzigingen / aanvullingen
1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor
zover deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
2. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen de
overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
3. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige
regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.
Artikel 18 – Geschillen & toepasselijk recht
1. Alle geschillen - waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig
worden beschouwd - welke tussen Webshop kleinhesselink bv en afnemer mochten bestaan naar
aanleiding van een door Webshop kleinhesselink bv met afnemer gesloten overeenkomst of nadere
overeenkomst, zullen - behoudens de bevoegdheid van partijen om een beslissing van de
President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding uit te lokken -
worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het
arrondissement van Webshop kleinhesselink bv.
2. Voor vorderingen van Webshop kleinhesselink bv is evenwel ook de Kantonrechter van de
vestigingsplaats of het arrondissement van afnemer bevoegd.
3. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij
zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar
maken.
4. Op de door Webshop kleinhesselink bv met toepassing van deze algemene voorwaarden af te
sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. De Eenvormige
Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming
van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden
nadrukkelijk uitgesloten.

Deel deze pagina: